KLAUZULA INFORMACYJNA

Administrator i dane kontaktowe administratora

Administratorem danych osobowych jest  Zarząd Wielkopolskiej Federacji Budownictwa – zwane dalej Stowarzyszeniem – z siedzibą przy al. Władysława Stanisława Reymonta 21, 62-200 Gniezno. Kontakt z administratorem jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail biuro@wfb.com.pl lub pisemnie na wyżej wskazany adres siedziby administratora.

Przetwarzanie danych

Administrator będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe w celu:

 1. realizacji zadań statutowych Wielkopolskiej Federacji Budownictwa określonych w Regulaminie Stowarzyszenia zwykłego, to jest na:
  • wzmacnianiu prestiżu budownictwa w społeczeństwie,
  • podnoszeniu poziomu wiedzy i kwalifikacji osób pracujących w budownictwie,
  • działalności naukowo-technicznej w zakresie nowych technologii budownictwa,
  • integracji osób pracujących w obszarze budownictwa,
  • pomocy społecznej i integracji dla emerytów – byłych pracowników związanych z budownictwem,
  • wspieraniu szkolnictwa technicznego,
  • zabieraniu głosu i wyrażaniu swojego stanowiska na forum publicznym,
  • kierowaniu postulatów do organów administracji publicznej i władz;
  • prowadzeniu innych działań sprzyjających realizacji statutowych celów Stowarzyszenia.
 2. w celach archiwalnych w związku z ustawą o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach z dnia 14 lipca 1983 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 217 z późn. zm.). W przypadku Pani/Pana braku zgody niemożliwe jest zrealizowanie powyższych celów.

Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach poniżej wskazanych aktów normatywnych w szczególności:

 1. ustawie z dnia 7.04.1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz.U. z r. 2020 poz.2261), 
 2. Regulaminie Stowarzyszenia zwykłego.
Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów wynikającego z ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach z dnia 14 lipca 1983 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 217 z późn. zm.).

Przekazywanie danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa, a także na podstawie zawartych przez administratora umów.

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora: dostawcom usług IT, podmiotom realizującym zadania zlecone przez Stowarzyszenie, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.

Pani/Pana prawa:

* Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Polityka prywatności
Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Klauzula informacyjna
Youtube
Wyświetl - Youtube
Vimeo
Wyświetl - Vimeo
Google Maps
Wyświetl - Google
Spotify
Wyświetl - Spotify
Sound Cloud
Wyświetl - Sound

@ Copyright Wielkopolska Federacja Budownictwa 2023