Regulamin

Załącznik do uchwały nr 7/22 o przyjęciu regulaminu Stowarzyszenia

REGULAMIN STOWARZYSZENIA ZWYKŁEGO
Wolnych Ludzi – Inżynierów Budownictwa, Architektów, Techników, Menadżerów i Wszystkich Innych działających w obszarze Budownictwa

1. Stowarzyszenie zwykłe nosi nazwę Wielkopolska Federacja Budownictwa, zwane dalej Stowarzyszeniem.
2. Terenem działania Stowarzyszenia jest terytorium Rzeczpospolitej Polski, a w zakresie kontaktu z członkami Stowarzyszenia cały świat.
3. Siedzibą Stowarzyszenia jest Miasto Gniezno.
4. Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, apolitycznym i trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych, nieposiadającym osobowości prawnej.
5. Stowarzyszenie może we własnym imieniu nabywać prawa, w tym własność i inne prawa rzeczowe, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywane.
6. Działalność Stowarzyszenia oparta jest na pracy społecznej jej członków.
7. Podstawą działania Stowarzyszenia są postanowienia niniejszego regulaminu oraz przepisów ustawy z dnia 7.04.1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz.U. z r. 2020 poz.2261).
8. Cele Stowarzyszenia to:

a) wzmacnianie prestiżu budownictwa w społeczeństwie,
b) podnoszenie poziomu wiedzy i kwalifikacji osób pracujących w budownictwie,
c) działalność naukowo-techniczna w zakresie nowych technologii budownictwa,
d) integracja osób pracujących w obszarze budownictwa,
e) pomoc społeczna i integracja dla emerytów – byłych pracowników związanych z budownictwem,
f) wspieranie szkolnictwa technicznego,
g) zabieranie głosu i wyrażanie swojego stanowiska na forum publicznym
h) kierowanie postulatów do organów administracji publicznej i władz;
i) prowadzenie innych działań sprzyjających realizacji statutowych celów Stowarzyszenia.

9. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

a) organizację konferencji naukowo-technicznych,
b) organizację szkoleń dla osób działających w budownictwie, w zakresie nowych technologii oraz innych zagadnień istotnych dla tej działalności,
c) wymianę informacji i doświadczeń poprzez kanały mediów społecznościowych,
d) organizację eventów integracyjnych dla środowisk związanych z budownictwem,
e) organizację zajęć tematycznych dla nauczycieli i uczniów szkół technicznych,
f) pomoc społeczną dla emerytów – członków Stowarzyszenia.

10. Członkiem stowarzyszenia może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych, będąca obywatelem polskim.
11. Przyjęcia nowych członków dokonuje Zarząd uchwałą podjętą w ciągu 3 miesięcy od daty złożenia deklaracji członkowskiej zawierającej rekomendację 2 członków.
12. Członek ma prawo:

a) biernego i czynnego uczestnictwa w Walnym Zebraniu Członków,
b) korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
c) zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia,
d) zgłaszania Zarządowi inicjatyw mających na celu realizację celów Stowarzyszenia,

13. Członek obowiązany jest do:

a) przestrzegać postanowień Regulaminu Stowarzyszenia,
b) terminowo uiszczać składki członkowskie,
c) popierać i realizować cele Stowarzyszenia,
d) sumiennie realizować zadania powierzone mu wykonania przez Stowarzyszenie,

14. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

a) wykluczenia członka przez Walne Zebranie Członków,
b) pisemnej rezygnacji złożonej Zarządowi Stowarzyszenia,
c) utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
d) śmierci członka.

15. Osoba wykluczona lub skreślona ma prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania Członków w terminie 30 dni od daty doręczenia uchwały na piśmie. Walne Zebranie Członków rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad, a jego decyzja jest ostateczna.
16. Władzami Stowarzyszenia są:

a) Walne Zebranie Członków,
b) Zarząd,
c) Komisja Rewizyjna.

17. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków, które stanowią wszyscy członkowie Stowarzyszenia. Decyzje Zebrania Członków podejmowane są w głosowaniu jawnym. Zebranie może zdecydować o przeprowadzeniu głosowania tajnego.
18. Uchwały Zebrania Członków Stowarzyszenia podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania chyba, że regulamin stanowi inaczej.
19. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia, które podejmuje decyzje we wszystkich sprawach należących do zakresu działania Stowarzyszenia, o ile regulamin nie stanowi inaczej.
20. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy, w szczególności:

a) ustalanie kierunków działania i rozwoju,
b) wybór i odwołanie członków Zarządu i członków Komisji Rewizyjnej,
c) rozpatrywanie odwołań członków wykluczonych lub skreślonych,
d) ustalanie wysokości składki członkowskiej,
e) podejmowanie decyzji o nabyciu oraz zbyciu nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego,
f) podejmowanie decyzji o ustanowieniu ograniczonego prawa rzeczowego,
g) podejmowanie decyzji o zawarciu umowy kredytu albo pożyczki,
h) podejmowanie decyzji o przejęciu długu, uznaniu długu, zwolnieniu z długu, przystąpieniu do długu, zawarciu umowy poręczenia lub zawarciu innej podobnej umowy,
i) podejmowanie decyzji o zaciąganiu innych zobowiązań przekraczających wartość 10 000 zł,
j) uchwalanie zmian regulaminu,
k) podejmowanie decyzji o rozwiązaniu stowarzyszenia.

21. Zebranie Członków zwołuje Zarząd lub 1/3 członków Stowarzyszenia nie rzadziej niż jeden raz w roku. Zebraniem Członków kieruje Przewodniczący Zebrania.
22. Stowarzyszenie jest reprezentowane przez Zarząd wybierany przez Walne Zebranie Członków na dwuletnią kadencję. Zarząd składa się: Prezesa, Wiceprezesa, Skarbnika i dwóch członków. Do działania w imieniu Stowarzyszenia upoważnionych jest dwóch członków Zarządu, w tym Prezes.
23. Uchwały Zarządu zapadają większością głosów w obecności co najmniej połowy członków organu. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
24. Do zakresu działania Zarządu należy:

a) reprezentowanie stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
b) zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,
c) zwoływanie zebrań członków,
d) kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia,

25. Podjęcie przez Zarząd decyzji przekraczającej uprawnienia zwykłego zarządu wymaga zgody Walnego Zebranie Członków. Do spraw niezaliczanych do zwykłego zarządu należą:

a) nabycie oraz zbycie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego,
b) ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego,
c) zawarcie umowy kredytu albo pożyczki,
d) przejęcie długu, uznanie długu, zwolnieniu z długu, przystąpieniu do długu, zawarciu umowy poręczenia lub zawarciu innej podobnej umowy,
e) zaciąganie innych zobowiązań przekraczających wartość 10 000 zł.

26. Komisja Rewizyjna wybierana jest przez Walne Zebranie Członków na dwuletnią kadencję w składzie trzyosobowym, jej przewodniczącego i dwóch członków.
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy kontrola działalności stowarzyszenia i składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Członków.
27. Środki na działalność stowarzyszeniach pochodzą z:

a) składek członkowskich,
b) dotacji,
c) darowizn,
d) zbiórek publicznych,
e) spadków, zapisów,
f) dochodów z majątku stowarzyszenia.

28. Decyzję w sprawie zmiany regulaminu oraz rozwiązania stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 2/3 członków uprawnionych do głosowania. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa przeznaczenie pozostałych środków finansowych Stowarzyszenia.
29. Stowarzyszenie zostało zawiązane na czas nieokreślony.
30. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy – Prawo o stowarzyszeniach.

Zapisz się do Stowarzyszenia

Wypełnioną i podpisaną deklarację (tylko część I) należy wysłać skanem na adres biura biuro@wfb.com.pl

Pobierz deklarację
Polityka prywatności
Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Klauzula informacyjna
Youtube
Wyświetl - Youtube
Vimeo
Wyświetl - Vimeo
Google Maps
Wyświetl - Google
Spotify
Wyświetl - Spotify
Sound Cloud
Wyświetl - Sound

@ Copyright Wielkopolska Federacja Budownictwa 2023